Privacyverklaring Bettr Finance Basis Platform

Bijgewerkt op: 1 juni 2024
Het Bettr Finance Basis Platform is een digitaal SaaS platform dat is bedoeld om zorggroepen, huisartspraktijken, huisartsenposten en andere zorgorganisaties te ondersteunen in hun financiële processen voor declaratie en uitbetaling. Voor het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met uw gegevens mogelijk zijn, bijvoorbeeld het registreren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van deze persoonsgegevens.
Bettr Finance vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring wordt dit uitgelegd.


1/ Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is op u van toepassing als u gebruik maakt van het Bettr Finance Basis Platform.


2/ Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Uw zorgorganisatie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en Bettr Finance is de verwerker. Bettr Finance heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.


3/ Welke persoonsgegevens worden in het Bettr Finance Basis Platform verwerkt?
Wanneer u gebruik maakt van het Bettr Finance Basis Platform worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
(Opmerking: De lijst is niet uitputtende bedoeld, maar geeft de belangrijkste elementen weer.)
– uw persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer)
– uw akkoord op de algemene gebruikersvoorwaarden zoals opgenomen in het Bettr Finance Basis Platform;
– toegang- en identificatiegegevens;
– gegevens die verband houden met uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat waarmee u het Bettr Finance Basis Platform gebruikt (zoals een IP-adres, een MAC adres of ander uniek kenmerk alsmede informatie over uw apparaat waaronder het type browser en besturingssysteem); en
– gegevens die verband houden met uw sessie (zoals tijdstip inloggen, navigatie binnen de app en de duur van de sessie).

4/ Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd zodat u het Bettr Finance Basis Platform kunt gebruiken en zodat uw gegevens digitaal aan u getoond kunnen worden. Ook is het mogelijk dat er notificaties naar u worden verstuurd.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor identificatie, logging (support), het analyseren en verbeteren van het Bettr Finance Basis Platform. Gegevens over het apparaat waarmee u inlogt en over uw sessie worden gebruikt voor statistische doeleinden, ter verbetering van het Bettr Finance Basis Platform, voor het opsporen van fouten en ter beveiliging van het Bettr Finance Basis Platform.


5/ Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Als u gebruik maakt van het Bettr Finance Basis Platform gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wilt u geen toestemming geven of uw akkoord intrekken, staak dan het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform. Uw persoonsgegevens worden dan niet langer verwerkt via het Bettr Finance Basis Platform.


6/ Hoe lang bewaart Bettr Finance uw persoonsgegevens?
Bettr Finance verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden als omschreven in deze privacyverklaring. De gegevens die Bettr Finance over u verwerkt, worden door Bettr Finance na 7 jaar na uw laatste gebruik van het Bettr Finance Basis Platform vernietigd, of zoveel eerder als de licentieovereenkomst tussen u of uw zorgorganisatie en Bettr Finance is beeindigd, tenzij blijkt dat nader onderzoek noodzakelijk is (bijvoorbeeld in geval van onrechtmatige toegang).


7/ Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
Voor het aanbieden van het Bettr Finance Basis Platform wordt gebruik gemaakt van de diensten van één of meer verwerkers. Deze partijen zijn ontwikkelaars, licentiegevers en verwerkers van of binnen het Bettr Finance Basis Platform. Bettr Finance heeft afspraken gemaakt met deze verwerkers over de zorgvuldige omvang met persoonsgegevens en beveiligingsmaatregelen. Zo hebben deze verwerkers passende beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zij beveiligen hun systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.
Ten behoeve van het aanbieden van het Bettr Finance Basis Platform maken de verwerkers wellicht ook gebruik van de dienstverlening van andere derden. De ontwikkeling van het Bettr Finance Basis Platform, de hosting en het beheer kunnen worden uitgevoerd door een externe dienstverlener. De verwerkers hebben afspraken gemaakt met deze dienstverleners over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder afspraken over toegang en beveiliging.
Uitsluitend indien een verwerker hiertoe wettelijk is verplicht, verstrekt zij uw persoonsgegevens aan toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor een onderzoek over beveiligingsincidenten.

8/ Wat zijn uw rechten?
U kunt op elk moment, met redelijke tussenpozen, vragen om inzage in de persoonsgegevens die Bettr Finance van u verwerkt of laat verwerken via het Bettr Finance Basis Platform. Op basis daarvan kunt u Bettr Finance verzoeken uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren of vernietigen. Bettr Finance zal dit verzoek zorgvuldig beoordelen conform de wettelijke eisen. Als u persoonsgegevens op basis van uw toestemming via het Bettr Finance Basis Platform heeft verstrekt en deze persoonsgegevens digitaal worden verwerkt, kunt u Bettr Finance verzoeken deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen. In bepaalde gevallen heeft u het recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens in het Bettr Finance Basis Platform bezwaar te maken. Indien uw (privacy)recht zwaarder weegt dan andere relevante belangen, zal Bettr Finance aan uw verzoek voldoen. Verder kunt u Bettr Finance in een aantal gevallen verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.
Om uw rechten uit te kunnen oefenen kunt u met uw zorgorganisatie. Uw verzoek zal binnen een redelijke termijn worden behandeld.
Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft tevens het recht om bij (mogelijke) schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hierover een klacht in te dienen bij Bettr Finance of de bevoegde autoriteit, in dit geval de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


9/ Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd, zonder opgaaf van redenen, worden gewijzigd. Wijzigingen zullen via het Bettr Finance Basis Platform beschikbaar worden gesteld. Bovenaan de privacyverklaring staat wanneer die voor het laatst is bijgewerkt. U dient zelf regelmatig te controleren of er eventuele wijzigingen of updates beschikbaar zijn.


10/ Contact
Heeft u een vraag of opmerking over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerken binnen het Bettr Finance Basis Platform of heeft u een (technische) vraag over het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform, dan kunt u contact opnemen met uw zorgorganisatie of met Bettr Finance.
Bettr Finance B.V.
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede
E-mail: info@bettr-health.com
Tel.: 0318 657722