Algemene gebruiksvoorwaarden Bettr Finance Basis Platform

Bijgewerkt op: 1 juni 2024
Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het Bettr Finance Basis Platform van Bettr Finance B.V. (hierna genoemd: Bettr Finance). Voordat u het Bettr Finance Basis Platform en/of gerelateerde diensten kunt bezoeken en gebruiken, dient u in te stemmen met deze gebruikersvoorwaarden en bent u hieraan gebonden. Als u niet instemt met één of meer van deze gebruikersvoorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van het Bettr Finance Basis Platform. U kunt aan deze gebruikersvoorwaarden geen rechten ontlenen, anders dan die hierin uitdrukkelijk aan u zijn toegekend.


1/ Beoogd gebruik van het Bettr Finance Basis Platform
Het Bettr Finance Basis Platform is een digitaal SaaS platform dat is bedoeld om zorggroepen, huisartspraktijken, huisartsenposten en andere zorgorganisaties te ondersteunen in hun financiële processen voor declaratie en uitbetaling.


2/ Toegang tot het Bettr Finance Basis Platform
Geautoriseerde toegang tot het Bettr Finance Basis Platform is uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor aan de gebruiker authorisatie is verleend en op basis van een nadere licentieovereenkomst tussen Bettr Finance en uw zorgorganisatie.
Toegang tot het Bettr Finance Basis Platform is alleen mogelijk nadat:
o u door uw zorgorganisatie bent geregistreerd voor het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform;
o u inloggegevens heeft ontvangen van uw zorgorganisatie althans van Bettr Finance namens uw zorgorganisatie;
o u verbinding hebt met het internet
o u beschikt over een mobiel telefoonnummer voor het ontvangen van een verificatiecode
o u akkoord bent gegaan met deze algemene gebruikersvoorwaarden; en
o u bent ingelogd via het web portaal met uw inloggegevens.
Als gebruiker van het Bettr Finance Basis Platform bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen uw account en dient u uw inloggegevens geheim te houden. Van een eventueel (vermoeden van) misbruik van het account via het Bettr Finance Basis Platform dient u Bettr Finance onmiddellijk in kennis te stellen. Bij het niet (tijdig) melden hiervan, aanvaarden Bettr Finance en haar licentiegever(s) geen enkele aansprakelijkheid uit de hieruit eventueel voortvloeiende schade.
De inhoud van het Bettr Finance Basis Platform wordt u als geauthoriseerde gebruiker ter informatie geleverd. Bettr Finance gaat er voor haar dienstverlening vanuit dat u de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk en naar eer en geweten invult. Bettr Finance is echter een
ICT leverancier en geen zorgverlener. Zij houdt zich dus niet bezig met de uitoefening van de geneeskunde. Dit platform is dan ook niet bedoeld voor medisch(e) (inhoudelijke) doeleinden.


3/ Niet-toegestaan gebruik van het Bettr Finance Basis Platform
U mag in geen geval de volgende dingen doen:
a) het Bettr Finance Basis Platform gebruiken voor (een) ander(e) doelstelling(en) dan waarvoor het platform bedoeld is;
b) het Bettr Finance Basis Platform gebruiken op een manier die verboden is door de wet, regelgeving, overheidsvoorschriften of decreet;
c) via het Bettr Finance Basis Platform proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een dienst, apparaat, gegevens, account of netwerk of die te verstoren;
d) het Bettr Finance Basis Platform openbaar maken, distribueren, modificeren, verzenden, verkopen of anderszins aan andere dan gebruiker zelf beschikbaar stellen en/of uw inloggegevens aan anderen afgeven;
e) het Bettr Finance Basis Platform gebruiken om de rechten van andere te schenden en/of het gebruiken of een manier die het platform kan schaden of het gebruik ervan door iemand anders zou kunnen belemmeren;
f) het Bettr Finance Basis Platform op enige wijze gebruiken als dat al dan niet opzettelijk leidt tot oneigenlijk gebruik van het Bettr Finance Basis Platform;
g) de beveiliging van het Bettr Finance Basis Platform verwijderen of omzeilen;
h) het Bettr Finance Basis Platform kopiëren, nabouwen of inbouwen in uw eigen website of (mobiele) applicatie;
i) het Bettr Finance Basis Platform niet commercieel gebruiken;
j) het Bettr Finance Basis Platform vullen met persoonsgegevens, informatie, teksten of foto’s van anderen, als u daarvoor niet eerst de toestemming van die anderen hebt gekregen;
k) teksten of foto’s in het Bettr Finance Basis Platform zetten waar anderen aanstoot aan kunnen nemen, zoals haatzaaiende, beledigende of obscene berichten of foto’s;
l) het Bettr Finance Basis Platform gebruiken voor criminele of strafbare activiteiten;
m) het Bettr Finance Basis Platform gebruiken om virussen, spam of malware te verspreiden;
n) het Bettr Finance Basis Platform gebruiken op apparaten (zoals tablets en smartphones), die zijn aangepast met het doel om bepaalde software – die niet voor het apparaat beschikbaar was – alsnog te installeren (Jailbreak devices);
o) het Bettr Finance Basis Platform gebruiken om anderen te misleiden, zoals door het aannemen van een valse identiteit of het aanmaken van valse contactgegevens;
Als u zich niet houdt aan deze voorschriften, dan kan Bettr Finance of uw zorgorganisatie uw gebruik van het Bettr Finance Basis Platform stopzetten en/of alle content direct verwijderen.


4/ Eigendomsrechten
Het Bettr Finance Basis Platform is gemaakt door en is het intellectuele eigendom van Bettr Finance en/of haar licentiegever(s). Door het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform stemt u ermee in dat u de rechten van Bettr Finance en haar licentiegever(s) zult respecteren en deze gebruikersvoorwaarden zult naleven.
Als u een opmerking, suggestie of andere informatie indient over het Bettr Finance Basis Platform (dit noemen we hierna ‘feedback’), dan draagt u op dat moment de eigendom op die feedback over aan Bettr Finance. Bettr Finance mag de feedback dan gebruiken en implementeren zoals zij dat wil. Uiteraard waardeert Bettr Finance al uw feedback, maar ze zal u daarvoor geen vergoeding betalen.
Het Bettr Finance Basis Platform bevat mogelijk onderdelen die moeten worden aangemerkt als Open Source Software (“OSS”), waarop de toepasselijke OSS licentievoorwaarden van toepassing zijn. In het Bettr Finance Basis Platform kan meer informatie over de gebruikte OSS worden gevonden. U gaat ermee akkoord dat u zult voldoen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de OSS.


5/ Privacy
Wanneer u gebruik maakt van het Bettr Finance Basis Platform worden persoonsgegevens verwerkt. In de privacyverklaring die in het Bettr Finance Basis Platform is opgenomen, vindt u meer informatie over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.


6/ Aansprakelijkheid
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform. Aan de inhoud en werking van het platform kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Bettr Finance en haar licentiegever(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit of verband houdend met het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform en de informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden. De gebruiker vrijwaart Bettr Finance en haar licentiegever(s) dan ook van alle aanspraken van derden die direct or indirect verband houden met het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform of onderdelen daarvan.
Het Bettr Finance Basis Platform wordt technisch onderhouden door Bettr Finance. Daarnaast is de juiste configuratie van de software door u essentieel voor een goede werking van de software. Uiteraard doet Bettr Finance haar uiterste best om het Bettr Finance Basis Platform steeds beschikbaar en online te houden. Bettr Finance kan echter niet garanderen dat het Bettr Finance Basis Platform altijd beschikbaar is en/of dat die zonder fouten, onderbrekingen of in combinatie met software en/of apparatuur van derden functioneert. Het kan dus zijn dat het Bettr Finance Basis Platform niet beschikbaar is als u die nodig heeft of dat u te maken hebt met fouten of onderbrekingen van het Bettr Finance Basis Platform. Mocht dat zo zijn, dan is dat nog geen tekortkoming (wanprestatie) van Bettr Finance en is zij niet aansprakelijk voor door de gebruiker als gevolg daarvan geleden schade.


7/ Einde van het gebruik
Het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform kan te allen tijde tijdelijk of permanent worden beëindigd, onder andere in het geval:
o er reden is te twijfelen aan de identiteit van degene die gebruik maakt van het Bettr Finance Basis Platform (er is een vermoeden dat degene die het Bettr Finance Basis Platform gebruikt niet degene is die is geregistreerd);
o er reden is te twijfelen aan uw acceptatie en/of naleving van deze gebruikersvoorwaarden.
U kunt ook zelf het gebruik van het Bettr Finance Basis Platform beëindigen en het Bettr Finance Basis Platform verwijderen van uw computer, smartphone of tablet.


8/ Slotbepalingen
Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.
Als u het Bettr Finance Basis Platform gebruikt buiten Nederland, dan doet u dit op eigen initiatief, waarbij u verantwoordelijk bent voor het volgen van de nationale wetgeving, waaronder exportwetten en soortgelijke regelgeving.
Bettr Finance doet er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht u echter klachten of vragen hebben over het functioneren van het Bettr Finance Basis Platform, neemt u dan contact op met Bettr Finance, of (indien van toepassing) uw zorgorganisatie die uw klacht of vraag zo nodig bij Bettr Finance zal neerleggen.
Deze gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, tussentijds worden gewijzigd. Eventuele herziene versies van de gebruikersvoorwaarden zullen in het Bettr Finance Basis Platform worden gepubliceerd. Bovenaan de gebruikersvoorwaarden staat wanneer die voor het laatst zijn bijgewerkt. U wordt aangeraden de nieuwste versie van de gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door te nemen. Het Bettr Finance Basis Platform kan te allen tijde tussentijds worden gewijzigd, zonder opgaaf van redenen. Op updates en wijzigingen van het Bettr Finance Basis Platform zijn de (meest recente) gebruikersvoorwaarden van toepassing.
Bettr Finance B.V.
Zonneoordlaan 17
6718 TK Ede
E-mail: info@bettr-finance.com
Tel.: 0318 657722